Inici del Contingut

Oferta docent - Curs 2016-2017

Guia Docent

Programes d'assignatures - Curs 2016-2017.

1r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101300 Fonaments de Gestió d'Empreses FB 6 101306 Dret Mercantil FB 6
101301 Fonaments de Comptabilitat FB 6 101305 Planificació Comptable FB 6
101304 English for Business I FB 6 101309 English for Business II FB 6
101303 Matemàtiques Empresarials FB 6 101308 Estadística Bàsica FB 6
101302 Història Econòmica FB 6 101307 Economia I FB 6

 

2n CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101310 Direcció de Màrqueting B 6 101315 Organització i Administració d'Empreses B 6
101316 Comptabilitat de Costos B 6 101319 Dret Financer i Tributari B 6
101318 Matemàtica de les Operacions Financeres B 6 101312 Fonaments de Finançament Empresarial B 6
101313 Economia II B 6 101317 Política Econòmica B 6
101314 Estadística Avançada B 6 101311 Comptabilitat Financera B 6

 

3r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101320 Direcció Estratègica B 6 101326 Direcció d'Operacions i Logística B 6
101324 Dret del Treball B 6 101325 Màrqueting Estratègic B 6
101322 Planificació Fiscal de l'Empresa B 6 101328 Direcció Financera B 6
101321 Control de Gestió i Pressupostari B 6 101327 Anàlisi dels Estats Economicofinancers B 6
101323 Economia Espanyola i Mundial B 6 101329 Econometria B 6

 

4t CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101330 Comerç Exterior O 6 101332 Direcció i Gestió de Persones (English) O 6
101331 Investigació de Màrqueting O 6 101334 Gestió de l'Empresa Familiar O 6
101333 Iniciativa Empresarial i Creació d'Empreses O 6 101343 Economia de la Innovació O 6
101335 Sistemes Informatius Comptables O 6 101828 Dret Internacional Econòmic O 6
101336 Auditoria O 6 101831 La Protecció Jurídica del Consumidor: Dret Privat del Consum O 6
101338 Mercats Financers i Gestió de Carteres O 6 101833 Dret cooperatiu O 6
101340 Economia del Sector Públic O 6 101337 Valoració d'Empreses i Estratègia Financera O 6
101341 Economia del Treball i Polítiques d'Ocupació O 6 101339 Comptabilitat de societats    
101342 Investigació Operativa O 6        
102636 Gestió de la Qualitat Turística (English) O 6        
102637 Empreses de Transport de Viatgers (English) O 6        
102640 Gestió Pública del Turisme (English) O 6        
101347 Mobilitat I (1C/2C) O 6
101348 Mobilitat II (1C/2C) O 6
101349 Mobilitat III (1C/2C) O 6
101350 Mobilitat IV (1C/2C) O 6
101351 Mobilitat V (1C/2C) O 6
101345 Treball Final de Grau B 9
101346 Pràctiques Externes en Entitats Públiques i Privades B 15

Requisits

En referència a la matèria de Pràctiques externes en entitats públiques i privades existeix el requisit de no poder realitzar-les si no s’han obtingut prèviament 150 crèdits com a mínim, inclosos de forma obligatòria els corresponents a les matèries bàsiques.

En referència a la matèria de Treball fi de Grau existeix el requisit de no poder defensar el treball davant la comissió sense haver obtingut els 150 crèdits corresponents a les matèries obligatòries i optatives compreses en el Pla d’estudis.