Inici del Contingut

Guies docents. Curs 2014-2015

Oferta docent - Curs 2014-2015

Guia Docent

Programes d'assignatures - Curs 2014-2015.

1r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101300 Fonaments de Gestió d'Empreses FB 6 101306 Dret Mercantil FB 6
101301 Fonaments de Comptabilitat FB 6 101305 Planificació Comptable FB 6
101304 English for Business I FB 6 101309 English for Business II FB 6
101303 Matemàtiques Empresarials FB 6 101308 Estadística Bàsica FB 6
101302 Història Econòmica FB 6 101307 Economia I FB 6

 

2n CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101310 Direcció de Màrqueting B 6 101315 Organització i Administració d'Empreses B 6
101312 Fonaments de Finançament Empresarial B 6 101319 Dret Financer i Tributari B 6
101311 Comptabilitat Financera B 6 101316 Comptabilitat de Costos B 6
101313 Economia II B 6 101317 Política Econòmica B 6
101314 Estadística Avançada B 6 101318 Matemàtica de les Operacions Financeres B 6

 

3r CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101320 Direcció Estratègica B 6 101326 Direcció d'Operacions i Logística B 6
101324 Dret del Treball B 6 101325 Màrqueting Estratègic B 6
101322 Planificació Fiscal de l'Empresa B 6 101328 Direcció Financera B 6
101321 Control de Gestió i Pressupostari B 6 101327 Anàlisi dels Estats Economicofinancers B 6
101323 Economia Espanyola i Mundial B 6 101329 Econometria B 6

 

4t CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101330 Comerç Exterior O 6 101332 Direcció i Gestió de Persones O 6
101331 Investigació de Màrqueting O 6 101334   Gestió de l'Empresa Familiar  6
101333 Iniciativa Empresarial i Creació d'Empreses O 6 101343 Economia de la Innovació
101335 Sistemes Informatius Comptables O 6 101828 Dret Internacional Econòmic  6
101336 Auditoria O 6 101831 La Protecció Jurídica del Consumidor: Dret Privat del Consum  6
101337 Valoració d'Empreses i Estratègia Financera O 6 101833 Dret Cooperatiu  6
101338 Mercats Financers i Gestió de Carteres O 6  101345  Treball Fi de Grau  B  9
101340 Economia del Sector Públic O 6        
101341 Economia del Treball i Polítiques d'Ocupació O 6        
101342 Investigació Operativa O 6        
102636 Gestió de la Qualitat Turística O 6        
102640 Gestió Pública del Turisme O 6        
101346 Pràctiques Externes en Entitats Públiques i Privades B 15

Requisits

Els prerequisits i els corequisits suposen una ordenació temporal en l’aprenentatge de les matèries que en tinguin.

Prerequisit

El fet que una assignatura tingui prerequisits significa que hi ha una o vàries assignatures que l’estudiant ha de tenir aprovades prèviament per poder matricular-la.

Corequisit

Una assignatura esdevé el corequisit d’una segona quan per poder formalitzar la matrícula de la segona cal matricular-se simultàniament de la primera o tenir-la aprovada. Així mateix, per poder aprovar la segona cal tenir aprovada la primera.

AssignaturaCurs i semestreRequisitAssignaturaCurs i semestre
Fonaments de Gestió d'Empreses 1r curs (1S) Corequisit Organització i Administració d'Empreses 2n curs (2S)
Fonaments de Comptabilitat 1r curs (1S) Prerequisit Comptabilitat Financera 2n curs (1S)
Planificació Comptable 1r curs (2S) Prerequisit Anàlisi dels Estats Economicofinancers 3r curs (2S)
Economia I 1r curs (2S) Prerequisit Política Econòmica 2n curs (2S)
Direcció de Màrqueting 2n curs (1S) Corequisit Màrqueting Estratègic 3r curs (2S)
Fonaments de Finançament Empresarial 2n curs (1S) Corequisit Direcció Financera 3r curs (2S)
Política Econòmica 2n curs (2S) Prerequisit Economia Espanyola i Mundial 3r curs (1S)

(Acord núm.164/2011 del Consell de Govern de 12 de juliol de 2011)

En referència a la matèria de Pràctiques externes en entitats públiques i privades existeix el requisit de no poder realitzar-les si no s’han obtingut prèviament 150 crèdits com a mínim, inclosos de forma obligatòria els corresponents a les matèries bàsiques.

En referència a la matèria de Treball fi de Grau existeix el requisit de no poder defensar el treball davant la comissió sense haver obtingut els 150 crèdits corresponents a les matèries obligatòries i optatives compreses en el Pla d’estudis.