Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Grau a la UdL?

La creació i la transmissió de saber i la preparació de professionals són els grans eixos en els quals es mou la vida universitària, i per aquest motiu la preparació de bons professionals és i ha de ser el principal tema d'interès. La universitat ha de donar resposta a la demanda d'una societat en constant transformació i alhora ha d'abraçar la pluralitat del saber. D'una banda, cal que quedi garantida la continuïtat i la renovació del saber universitari i de les seues tradicions, per tal de seguir oferint una experiència intel·lectual, científica i humana específica a la societat; de l'altra, cal disposar de respostes àgils i flexibles per reorientar la docència en funció de les demandes de la societat.

Des del punt de vista docent, s'aposta per l'avaluació continuada, les metodologies pedagògiques actives i l'orientació professionalitzadora (amb pràctiques obligatòries d'empresa), alhora que s'inicia l'alumnat en la recerca (treball de fi de grau). Un avantatge notori és la coordinació dels programes de les diferents matèries, per garantir una sèrie de coneixements bàsics i evitar-ne la duplicitat. S'adopta un horari de matí o tarda, que permeti l'aprofitament màxim del temps de l'alumnat, en funció dels seus interessos i disponibilitat.

Sortides professionals

La professió per a la qual es capacita els graduats una vegada que han obtingut el títol és la d'ECONOMISTA.

En concret, se'ls capacita per al desenvolupament dels perfils professionals següents:

 • Consultor/a d'inversions i finances
 • Analista de mercats
 • Assessor/a fiscal
 • Auditor/a
 • Director/a comercial i expert/a en màrqueting
 • Expert/a en comptabilitat
 • Gestor/a i director/a d'empreses
 • Gestor/a i director/a d'organitzacions públiques i d'institucions sense ànim de lucre.

Perfil d'ingrés

El Grau d’ADE està adreçat a l’alumnat que té interès en desenvolupar la seva activitat professional en l’àmbit de la gestió empresarial o bé està interessat en comprendre el funcionament de l’economia. A l’estudianta que mostra un bon perfil negociador, és emprenedor i a la vegada mostra una actitud ètica i responsable. Es requereix facilitat de comunicació oral i escrita, capacitat matemàtica i d’anàlisi, motivació per comprendre els fenòmens i els canvis socials i capacitat de decisió i resolució de conflictes.

Al respecte, el REAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre, regula a l’article 1 les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. Segons l'article 2, es pot accedir als estudis universitaris oficials de grau a les universitats espanyoles si es reuneix algun dels següents requisits:

 1. Estar en alguna de les situacions següents:
  • Accés a la universitat mitjançant la superació d'una prova, per part d’aquells que es troben en possessió del títol de Batxiller.
  • Accés a la universitat per a estudiants procedents de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals Espanya hagi subscrit Acords Internacionals.
  • Accés a la universitat per a estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, prèvia sol · licitud d'homologació, del títol d'origen al títol espanyol de Batxiller.
  • Accés a la universitat per part d’aquells que es troben en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyaments Artístics o de Tècnic Esportiu Superior corresponents als Ensenyaments Esportius.
  • Accés a la universitat de les persones majors de vint anys.
  • Accés a la universitat mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional (previst a la Llei 4/2007).
  • Accés a la universitat de les persones majors de quaranta-cinc anys.
 2. Estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau o títol equivalent.
 3. Estar en possessió d'un títol universitari oficial de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte, enginyer, corresponents a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.
 4. Haver cursat estudis universitaris parcials estrangers o, havent finalitzat, no hagin obtingut la seva homologació a Espanya i desitgen continuar estudis en una universitat espanyola. En aquest supòsit, serà requisit indispensable que la universitat corresponent els hagi reconegut almenys 30 crèdits.